Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie TALENT DLA WSPÓLNOTY. Chcemy poznać zainteresowania, pasje i talenty młodych ludzi oraz nagrodzić ich pracę nad rozwojem własnych uzdolnień. Konkurs realizowany jest w ramach projektu TALENT I DOBRO WSPÓLNE dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w programie FIO 2017.

 1. Dla kogo jest ten konkurs?

Konkurs przeznaczony jest dla każdego młodego człowieka, który uczy się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub w systemie edukacji domowej. Nie przewidujemy podziału na kategorie wiekowe, ale praca każdego uczestnika będzie oceniana proporcjonalnie do możliwości, jakie posiadają jego rówieśnicy. Do uczestnictwa zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, bo w konkursie nie chodzi o rywalizację, lecz o pokazanie jak wiele można zrobić z własnym potencjałem. 
Uwaga! W konkursie można korzystać z pomocy dorosłych (np. rodziców) pod warunkiem, że opisze się kto pomagał i jakim zakresie.

 1. Co należy wykonać?

Każdego z uczestników prosimy o dwie rzeczy:

 1. Odpowiedź pisemną na pytania zawarte w ankiecie konkursowej (do pobrania na stronie talentdla.pl) W imieniu młodszych dzieci mogą zrobić to rodzice, nauczyciele lub inni bliscy dorośli. 
  UWAGA! Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie odpowiedzi nadesłane na formularzu konkursowym.
 2. Dołączenie do ankiety materiałów, które pomogą nam zrozumieć i zachwycić się pasją i talentami kandydata. Jest tutaj duża dowolność. Najważniejsze, by jasno i w miarę ciekawie przedstawić własne zainteresowania, opisać posiadane zdolności i ewentualne osiągnięcia. Do konkursu możemy przedstawić:
  • próbki prac literackich – eseje, opowiadania itp. (w formacie Word, PDF lub jako skan pisma odręcznego),
  • prezentacje multimedialne (w formacie PowerPoint, Keynote lub Prezi),
  • prowadzonego przez siebie bloga lub stronę WWW (w formie linków),
  • własne wpisy na portalach społecznościowych, dotyczące pasji (w formie linków),
  • prace plastyczne – rysunki, obrazy, rzeźby, grafiki i in. (w formie fotografii cyfrowych, skanów itp.),
  • autorskie fotografie (w formatach JPG, GIF lub w formie linków na strony WWW),
  • podcasty (w formie linków na stronę),
  • videoblogi (w formie linków na YouTube, Facebook lub inny portal społecznościowy),
  • próbki nagrań muzycznych (w formie linków),
  • filmiki nakręcone telefonem komórkowym lub kamerą (w formie linków na YouTube),
  • dyplomy, wyróżnienia, medale, puchary (w formie zdjęć lub skanów),
  • własne odkrycia, wynalazki, innowacje techniczne (w formie dokumentów Word, PDF, skanów itp.),
  • samodzielnie ułożone zadania matematyczne, fizyczne itp. (w formie dokumentów Word lub PDF),
  • samodzielnie ułożone zadania matematyczne, fizyczne itp. (w formie dokumentów Word lub PDF),
  • inne

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o ilość materiałów. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar jednorazowego maila. Załączniki nie mogą przekroczyć łącznie 8 MB.
Uwaga! Przyjmujemy WYŁĄCZNIE materiały w formie cyfrowej. Prosimy o nieprzysyłanie paczek pocztowych.

 1. Jakie kategorie talentów będą oceniane?

 1. TALENTY NAUKOWE – osoby, które poszerzają swoją wiedzę z jakiejś dziedziny, dużo czytają, mają żyłkę badawczą, rozwiązują zadania, programują, majsterkują, tworzą własne wynalazki itp.
 2. TALENTY ARTYSTYCZNE – osoby pasjonujące się sztuką i posiadające uzdolnienia twórcze (muzyka, taniec, plastyka, literatura, film i inne dziedziny).
 3. TALENTY SPOŁECZNE – wolontariusze, aktywiści, młodzi liderzy i organizatorzy, harcerze, animatorzy, początkujący biznesmeni – wszyscy, którzy lubią i potrafią współpracować z innymi i animować działania społeczne.
 4. TALENTY SPORTOWE – amatorzy uprawiający różnorakie dyscypliny sportowe, angażujące ciało i umysł oraz młodzi ludzie interesujący się zdrowym stylem życia i propagujący go w otoczeniu.
 5. ŁOWCY TALENTÓW – przy własnym zgłoszeniu można również zaproponować do nagrody kogoś, kto pomaga innym odkryć swój potencjał, np. rodzica, trenera, nauczyciela, wychowawcę.
 • UWAGA! Zgłaszający się do konkursu nie muszą określać kategorii talentu, który reprezentują. Jeśli ktoś ma pasje łączące kilka dziedzin, może je opisać wszystkie, a jury konkursowe rozpatrzy nagrodzenie go w tej dziedzinie, w której będzie miał największe szanse.
 1. Co będzie oceniane?

KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Posiadanie pasji i pożytecznych zainteresowań. 10
Znajomość własnych talentów – wiem co potrafię i w czym jestem dobry. 15
Osiągnięcia (nagrody, projekty, dzieła, dokonania). 20
Pożytek, jaki inni odnoszą z moich talentów (rodzina, szkoła, rówieśnicy, dzielnica, miasto, klub sportowy itp.) 25
Postawa wobec własnego talentu – pomnażam czy zakopuję talenty? (wytrwałość, praca mimo przeciwności, pracowitość itp.) 30
RAZEM 100
 1. Jak zgłaszać kandydatów – wymogi formalne.

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie maila na adres: wiemiumiem@gmail.com w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. W tytule należy wpisać: Talent dla Wspólnoty oraz imię i nazwisko kandydata.
 2. Mail nie powinien przekraczać 8 MB objętości.
 3. Mail powinien zawierać:
 • ankietę wypełnioną na konkursowym formularzu,
 • materiały ilustrujące posiadaną pasję i talent
 • skan podpisanej zgody na bezpłatną publikację materiałów w Internecie (nadesłaną na formularzu konkursowym, własnoręcznie podpisanym przez uprawnioną osobę – rodzica, opiekuna prawnego lub uczestnika konkursu, jeśli jest pełnoletni).
 1. Kto zgłasza kandydatów?

 1. Kandydat może zgłosić się do konkursu sam poprzez wypełnienie ankiety i przesłanie materiałów na powyższy adres mailowy.
 2. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać też rodzice. W przypadku młodszych dzieci mogą oni pomóc dziecku wypełnić ankietę konkursową lub zrobić to zamiast niego, jeśli nie potrafi jeszcze dobrze posługiwać się pismem (trzeba pamiętać, by o tym wspomnieć w opisie).
 3. Do zgłaszania kandydatów zaproszone są także szkoły, organizacje społeczne, kluby sportowe, ośrodki kultury, parafie, instytucje samorządowe i inne instytucje zainteresowane uczestnictwem kandydatów w konkursie. Jedna instytucja może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Prosimy tylko o nadsyłanie materiałów osobnym mailem dla każdego kandydata.
 4. Zgłaszać kandydatów mogą również wychowawcy, nauczyciele, trenerzy, duszpasterze, opiekunowie utalentowanej młodzieży itp.
 5. Kandydatury do kategorii ŁOWCY TALENTÓW wyłaniane będą spośród ankiet nadesłanych przez dzieci i młodzież. Osoby typowane będą indywidualnie informowane o tym fakcie przez organizatorów celem wyrażenia zgody na nominację.
 1. Jak uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni?

 1. Nagrodami będą oryginalne statuetki i upominki, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali, wieńczącej konferencję naukowo-dydaktyczną w Gdańsku. Upominki o wartości do kilkuset złotych, dobrane będą do wieku i zainteresowań laureatów.
 2. Ponadto każdy uczestnik, który nadeśle pracę w terminie i spełni pozostałe wymogi formalne, otrzyma na żądanie zaświadczenie uczestnictwa w konkursie, które będzie mógł dołączyć do dokumentacji swojego dorobku.
 3. Organizatorzy nie wykluczają, że część prac i nadesłanych materiałów we fragmentach lub w całości zostanie opublikowana w Internecie i w formie książkowej.
 4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie talentdla.pl.
 5. Od decyzji powołanego przez organizatora jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

O nominacji do nagrody uczestnicy dowiedzą się telefonicznie lub mailowo. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dodatkowych kontaktów z osobami utalentowanymi i ich opiekunami celem lepszego poznania kandydatów. Osoby nominowane zaproszone zostaną do uczestnictwa w gali „Talent dla wspólnoty”.